Ladataan
Uutiset Elämänmeno Urheilu Koronavirus Puheenvuoro Jämsäläiset Himos Näköislehti Podcast Live Kaupallinen yhteistyö

Jämsän varhaiskasvatuksen tilanne keväällä 2019

Jämsän Seudussa on ollut useita eri kirjoituksia liittyen varhaiskasvatuksen tilanteeseen ja järjestelyihin kuluvana keväänä. Varhaiskasvatuksen palvelutarve on ollut ennakoitua suurempaa johtuen muun muassa myönteisestä työllistymiskehityksestä. Henkilöstön palvelusuhteissa on tapahtunut ennakoimattomia muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet hoitopaikkojen lukumäärää pienentävästi. Yksityisten päiväkotien palvelusopimusten irtisanomisen yhteydessä tiedostettiin ennustamiseen liittyvä riski. Varhaiskasvatuslaissa säädetään lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen ennen perusopetuksen alkamista sen jälkeen, kun oikeus äitiys- ja vanhempainrahaan päättyy. Järjestämisessä on huomioitava varhaiskasvatuksen tarve ja laajuus sekä pyrittävä järjestämään palvelu lähellä sen käyttäjiä. Useampia uusia lapsia on tullut erityisesti niin keskustan alueelle kuin Kaipolaan ja Jämsänkoskelle. Lapsissa on paljon alle 3-vuotiaita sekä myös vuorohoidon tarvitsijoita. Alle 3-vuotiaiden määrän kasvu vaikuttaa siihen, miten monta ryhmää tarvitaan. Vuorohoito on puolestaan keskitetty Jokivarren päiväkotiin. Lisäryhmiä on perustettu sinne, missä varhaiskasvatuksen tarvitsijoita on eniten ja missä nykyisissä päiväkodeissa se on tilojen puolesta mahdollista. Näiden ryhmien työntekijät ovat miettineet yhdessä esimiehen kanssa toimivat järjestelyt niin tilojen kuin toiminnan suhteen. Yksittäisen päiväkodin paikkamäärä on kasvanut enimmillään 12 paikalla. Tämä tilanne lasten ja varhaiskasvatuspaikkojen suhteen kuluvana keväänä ei ole vain jämsäläinen ilmiö, vaan koskettaa koko valtakuntaa. Jämsän seudussa 8.9.2019 uutisoituun Koivulinnan päiväkodin lisäryhmään ja mitoitussäädöksen noudattamiseen toteamme, että kaupunki on ollut uutisoinnin jälkeen yhteydessä lehdessä haastateltuun aluehallintoviraston ylitarkastajaan ja tarkastaja on todennut yhteydenoton perusteella asian olevan kunnossa. Kun lehden jutussa käsiteltiin erityisesti Koivulinnan päiväkodin asioita, olisimme pitäneet perusteltuna, että päiväkodin esimiestä ja/tai päiväkodin työntekijöitä olisi myöskin juttua varten haastateltu. Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittelevät entistä tarkemmin varhaiskasvatuksen toimintaa. Työn sisällöt ja tehtävät ovat muuttuneet vuosien myötä, mikä vie aikaa niin lapsiryhmissä työskenteleviltä kuin esimiehiltäkin. Vanhoista toimintatavoista irti päästäminen ja uusien oppiminen ei ole aina helppoa, mikä osaltaan lisää työn henkistä kuormittavuutta. Henkilöstön työajan riittävyys suhteessa työtehtäviin ja lasten vaihtuviin sekä pidentyviin hoitoaikoihin asettaa omat haasteensa henkilöstön työvuorojen suunnittelulle ja toteutumiselle arjessa. Työvuorosuunnittelu perustuu ilmoitettuihin hoitoaikoihin ja asetuksen mukaiseen mitoitukseen. Tarkasteltaessa vuoden 2019 tammi- ja helmikuun tilastoja Effica-järjestelmästä, osassa päiväkoteja on yksittäisiä päiviä muutamassa lapsiryhmässä, jolloin suhdeluku on ylittynyt. Efficasta ei kuitenkaan nähdä suoraan, onko suhdeluvun ylitys ollut 1-2 tunnin mittainen vai koko päivän kestävä. Tämän kevään aikana kaupungissa käyttöön otettava toiminnanohjausjärjestelmä parantaa seurantaa merkittävästi. Varhaiskasvatuksen alue-esimiehet toteuttavat vielä 18.3.2019 alkaen kahden viikon seurannan ryhmien läsnä olevien lasten määristä suhteessa kasvatushenkilöstöön. Iso haaste koko varhaiskasvatuksessa kunnasta riippumatta on tällä hetkellä muodollisesti ja tosiasiallisesti kelpoisen henkilöstön saatavuus sekä lyhyisiin sijaisuuksiin että pidempiaikaisiin työsuhteisiin. Sijaistarve ja sijaisten vaihtuvuus lisäävät henkilöstön kokemaa työn kuormittavuutta. Varhaiskasvatuksessa tehtiin vuonna 2018 noin 350 työsopimusta lyhytaikaisiin 1 päivän – 3 viikon sijaisuuksiin. Palveluksessamme on tällä hetkellä kahdeksan kiertävää työntekijää niin sanottua varahenkilöä. Arvioimme parhaillaan varahenkilömäärän lisäystarvetta. Arvioinnin jälkeen asiasta tehdään tarvittavat esitykset vielä tämän kevätkauden aikana. Missään vaiheessa Jämsän kaupunki ei ole asettanut varhaiskasvatukseen sijaisten tai vakinaisen henkilökunnan palkkaamiskieltoja. Sivistyslautakunta on antanut varhaiskasvatuksen pyytämät täyttöluvat määräaikaisiin vakansseihin ja kaupunginhallitus vakinaisiin. Epäkohdista on tärkeä puhua, jotta ne voidaan korjata. Jokaisen työntekijän oikeus ja velvollisuus on myös kertoa niistä omalle esimiehelleen. Menneistä pitää oppia, mutta suunta tulee olla samalla tulevaisuuteen. Hyvä jämsäläinen varhaiskasvatus niin päiväkodeissa kuin perhepäivähoidossa on varmasti kaikkien työntekijöiden, esimiesten kuin päättäjienkin tavoite. Se toteutuu yhteistyötä tehden – lasten parhaaksi. Maija Jääskeläinen Jämsän kaupungin varhaiskasvatusjohtaja, Leena Kilpeläinen Jämsän kaupungin sivistystoimenjohtaja Aiheesta lisää jutuissa: Pääluottamusmies: "Hoitopäivät ovat yhtä selviytymistä" – Jämsän varhaiskasvatuksessa on monenlaisia ongelmia Avi: Lapsiryhmistä ei saa puuttua työntekijöitä Varhaiskasvatusjohtaja: "Kepulijuttuja ei ole jouduttu tekemään" – Päivähoidossa eletään haasteellista aikaa Nyt puhuvat lastenhoidon ammattilaiset: "En laittaisi omaa lastani päiväkotiin" Sivistyslautakunnan puheenjohtaja: "Mielestäni varhaiskasvatuksen tilanne on hallinnassa" "Hoitajien tilanne lähinnä säälittää" – Päivähoitoikäisen lapsen äiti ei ole tyytyväinen varhaiskasvatuksen laatuun Mielipide: Lisäresursseja Jämsän varhaiskasvatukseen – Nyt mennään lasten turvallisuuden ja henkilöstön jaksamisen äärirajoilla